Nationaal Park Lage Venen - Info page

 

De kandidatuur voor de erkenning als Nationaal Park bevat 3 onderdelen: een landschapsbiografie, masterplan en operationeel plan. Je kan de documenten hieronder raadplegen. Op deze pagina kan ook de basiskaart met de kerngebieden van het Nationaal Park bekijken. 

LANDSCHAPSBIOGRAFIE

-400.000.000 V.CHR. TOT 2000 N.CHR.

Dit deel van Taxandria, Landschapsbiografie focust op de geschiedenis en ecologie van Taxandria. Auteur Karel Leenders beschrijft vijf periodes als een fascinerende reis door de tijd. De biografie start met het geologisch ontstaan van Taxandria (400.000.000 v.Chr) en gaat in op de veranderingen zodra de mens op het toneel verschijnt (45.000 v.Chr). Het derde hoofdstuk vertelt over Taxandria van de middeleeuwen tot het ancien régime (400-1750 n.Chr). Het vierde hoofdstuk zoomt in op de vroegmoderne tijd (1750-1900). Het vijfde en laatste brengt de 20ste eeuw in beeld (1900-2000).

Auteur Karel Leenders is een Nederlandse historisch-geograaf, gespecialiseerd in Taxandria. Zijn aandacht gaat voornamelijk uit naar het westen van Brabant, begrensd door Willemstad, Geertruidenberg, Turnhout en Antwerpen. Karel Leenders publiceerde o.a. het boek Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250-1750.

Deze landschapsbiografie is opgemaakt in het kader van de kandidatuur van Taxandria (De Lage Venen) om Nationaal Park te worden (mei 2023).

Het document is raadpleegbaar via de volgende link.

 

 

 

LANDSCHAPSBIOGRAFIE

2000-2024

Dit deel van Taxandria, Landschapsbiografie focust op Taxandria vandaag. Het boek start met de landschapsgenese. Die vormt de basis voor de beschrijving van het hydrologisch systeem. Vervolgens komt de landschapsecologische systeemanalyse aan bod (LESA). De volgende hoofdstukken gaan in op de landschappelijke analyse van het erfgoed met de erfgoedrelictenkaarten, de landbouw, recreatie & toerisme en wonen & bedrijvigheid. Daarna wordt de maatschappelijke context geschetst, met het juridisch kader, de beleidsplannen en lopende projecten en visies. Tot slot vermeldt een SWOT-analyse de conclusies over sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen, zoals die vanuit de landschapsbiografie werden gedetecteerd. Deze SWOT vormt het scharnier tussen de boeken van de landschapsbiografie en het boek van het masterplan, waarin de visies op het landschap, toerisme en recreatie ontwikkeld worden.

Deze landschapsbiografie is opgemaakt in het kader van de kandidatuur van Taxandria (De Lage Venen) om Nationaal Park te worden (mei 2023).

Het document is raadpleegbaar via de volgende link.

 

 

 

MASTERPLAN

2024 - 2030 - 2048 - 2100

De Lage Venen, Masterplan is opgebouwd uit vier pijlers. De eerste pijler focust op de omgang met bodem, water, ecologie en landschap. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van klimaatrobuuste natuurkernen in het Nationaal Park. De tweede pijler zoomt in op de ontginningsgeschiedenis en vormt de basis voor het versterken van de landschappelijke beeldkwaliteit. Het huidige landschap is als een palimpsest van opeenvolgende ontginningsstructuren: elk drukt zijn stempel op het landschap. De derde pijler formuleert een visie op een duurzaam beheermodel voor het onderliggende water- en bodemsysteem. Wat maakt deze streek uniek voor bezoekers en hoe kan een Unique Selling Proposition in de verf worden gezet? Dat komt aan bod in de vierde pijler, waarin een visie wordt geformuleerd over de toeristische positionering en recreatieve beleving.

Het masterplan voor het Nationaal Park De Lage Venen (voorheen Taxandria) is opgemaakt in het kader van de kandidatuur om Nationaal Park te worden (mei 2023).

Het document is raadpleegbaar via de volgende link.

 

 

 

OPERATIONEEL PLAN

2030

De Lage Venen, Operationeel Plan bestaat uit een gedetailleerd actieprogramma, een aanzet tot governance, een toelichting bij de werking van het projectbureau, een raming van het benodigde budget, acties m.b.t. draagvlak en een aanzet tot onderzoeksprogramma’s. Het operationeel plan is een concrete vertaling van het masterplan voor de eerste 6 jaar. Het Nationaal Park (NP) De Lage Venen sluit maximaal aan bij bestaande visies, beleid, plannen en gebiedsprogramma’s in de grensregio. In functie van duidelijk gedefinieerde acties wordt gewerkt binnen 4 strategische pijlers:

1. Uitbouw van de coalitie en het draagvlak voor het NP De Lage Venen

2. Opbouw en versterking van de identiteit van het NP De Lage Venen

3. Realisatie van het NP De Lage Venen op het terrein

4. Het NP De Lage Venen als labo voor beheermodellen en productontwikkeling

Het operationeel plan voor het Nationaal Park De Lage Venen (voorheen Taxandria) is opgemaakt in het kader van de kandidatuur om Nationaal Park te worden (mei 2023).

Het document is raadpleegbaar via de volgende link.

 

 

 

KAART 

De bestaande natuurgebieden vormen de basis voor het Nationaal Park. Het omvat enkel natuurterreinen in beheer of in eigendom van Natuur en Bos, Natuurpunt, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Er gaat geen enkele ruimtelijke verplichting van uit. Je kan deze hier raadplegen of downloaden`. 

Het document is raadpleegbaar via de volgende link.